abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Nazwa Firmy na I

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Podstawowym zadaniem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest realizacja prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie badań, które umożliwiają ocenę parametrów fizyko-mechanicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowych.