Apelujemy o przestrzeganie przepisów

włącz . Opublikowano w woj. śląskie

Koń­czy się grun­tow­ny re­mont DW 907 mię­dzy Tosz­kiem a Wielowsią. Kosz­tem ok. 22 mln zło­tych przebu­do­wane zo­sta­ły wszyst­kie war­stwy kon­struk­cyj­ne drogi i u­moc­niono grunt pod nimi. Wy­re­gu­lo­wa­no i odbu­do­wano rowy i po­bocza. Otwar­cie drogi dla ruchu na­stą­pi pod ko­niec paź­dzier­nika.

Cho­ciaż wy­ma­lo­wano już o­zna­kowanie po­ziome, droga nie jest jesz­cze go­towa. ZDW w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o prze­strzega­nie za­kazu ruchu. Kie­row­cy łą­mący prze­pi­sy nie tylko na­rażają się na man­dat, ale stwa­rzać mogą za­gro­że­nie dla ro­bot­ni­ków wy­ko­nu­ją­cych jesz­cze prace wy­koń­cze­niowe na za­mknię­tym od­cin­ku drogi.
Po­dob­na sy­tu­acja jest na wia­duk­cie ko­le­jowym w ciągu DW 796. Koń­czy się bu­do­wa no­we­go wia­duk­tu. Do­pusz­czono do ruchu au­to­busy ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej.

Jed­nak wielu kie­row­ców łamie prze­pi­sy i ko­rzy­sta z prze­jaz­du. Nie­sie to za sobą ry­zyko wy­pad­ku, bo­wiem na wia­duk­cie cią­gle pra­cu­ją ekipy bu­dow­la­ne, a kie­row­cy nie­prze­strzega­ją­cy prze­pi­sów na­rażają się na u­ka­ranie przez po­li­cję. Ape­lu­jemy o prze­strzega­nie prze­pi­sów.

Źródło: http://www.zdw.katowice.pl/