Zmiana kierownika budowy mostu i obwodnicy Żywca (DW 945)

włącz . Opublikowano w woj. śląskie

Od marca br. zwło­ka w re­ali­zacji in­we­sty­cji u­trzy­muje się. Wy­ko­naw­cy, kon­sor­cjum Rubau i Rubau nie udało się do­prowa­dzić sy­tu­acji na bu­do­wie, by jej za­awan­so­wanie było zgod­ne z har­mo­nogramem. Przy­po­mnij­my, że ak­tu­al­nie obowią­zu­jący har­mo­nogram zo­stał za­pro­ponowany przez wy­ko­naw­cę i za­ak­cep­to­wany przez ZDW w Ka­to­wi­cach w pierw­szej po­łowie kwiet­nia br.

Wy­ko­naw­ca de­kla­ru­je, że w celu przy­spie­szenia robót gotów jest wpro­wa­dzić pracę na trze­ciej zmia­nie, pod wa­run­kiem, że… ZDW w Ka­to­wi­cach za­płaci za to do­dat­kowe sumy nie prze­wi­dzia­ne w kontr­ak­cie.

Trze­ba wy­ja­śnić, że wbrew temu co twier­dzą przed­sta­wi­ciele wy­ko­naw­cy, ZDW w Ka­to­wi­cach nie po­le­ci­ło pracy na trze­ciej zmia­nie, lecz za­su­ge­ro­wało takie dzia­łanie, zwa­żyw­szy na to, że – jak in­for­mowa­liśmy wcze­śniej – zwło­ka na bu­do­wie wy­no­si o­bec­nie do czte­rech do sze­ściu ty­go­dni. Jed­nak zda­niem in­spek­to­rów nad­zo­ru­ją­cych bu­do­wę, nawet druga zmia­na nie pra­cu­je in­ten­syw­nie. Ro­bot­ni­ków jest mało i po­stę­py nie­du­że.

Warto za­uważyć, że w u­mo­wie pod­pi­sa­nej przez kon­sor­cjum Rubau i Rubau jest zapis w p. 4 § 5, który brzmi: Wy­ko­naw­ca bę­dzie wy­ko­nywał prace zwią­za­ne z re­ali­zacją przed­mio­tu za­mó­wie­nia 7 dni w ty­go­dniu, z wy­jąt­kiem dni u­sta­wo­wo wol­nych od pracy oraz 24 grud­nia i Wiel­kiego Piąt­ku, mi­nimum w godz. od 6.00 do 22.00. Taki zapis w u­mo­wie ZDW w Ka­to­wi­cach za­war­ło z potrzeby zminimalizowania u­ciąż­liwo­ści dla miesz­kań­ców Żywca i tu­ry­stów, zwią­za­nych z bu­do­wą w środ­ku mia­sta.

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach do­kła­da wszel­kich sta­rań, by bu­do­wa mostu i ob­wod­ni­cy śród­miej­skiej Żywca zo­stała u­koń­czona w ter­mi­nie. Dzi­siaj skie­ro­wa­no do wy­ko­naw­cy wnio­sek o zmia­nę kie­row­nika bu­do­wy i wy­zna­cze­nie osoby, która le­piej po­ra­dzi sobie z or­ga­ni­zacją pracy.

Źródło: http://www.zdw.katowice.pl/