Zbigniew Tabor wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami


Zbigniew TaborDyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor (po lewej) przewodniczył Konwentowi Dyrektorów ZDW w Tuszynie (marzec 2013)
Fot. ViaExpert

W piątek, 20 bm. od­by­ło się nad­zwy­czaj­ne walne ze­bra­nie człon­ków Pol­skiego Kon­gresu Dro­gowe­go, pod­czas któ­re­go do­kona­no zmian w za­rzą­dzie tej or­ga­ni­zacji. Wi­ce­prezesem kon­gre­su zo­stał Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach. Pol­ski Kon­gres Dro­gowy to i­nicja­ty­wa spo­łecz­na, po­woła­na w celu pro­mowa­nia jed­no­li­tych stan­dar­dów tech­nicz­nych w całej sieci dróg pu­blicz­nych. Pol­ski Kon­gres Dro­gowy speł­nia rolę do­rad­czą, o­pi­niodaw­czą i służy fa­cho­wą po­mocą de­cy­den­tom po­dej­mu­ją­cym de­cy­zje do­ty­czą­ce dro­go­wnic­twa.

PKD współ­pra­cu­je z ist­nie­ją­cy­mi – w więk­szo­ści kra­jów Unii Eu­ro­pej­skiej – kra­jo­wy­mi kon­gre­sami dro­go­wy­mi, z Eu­ro­pej­skim Kon­gresem Dro­gowym, a także Świa­to­wym Kon­gresem Dro­gowym (PIARC).

Wybór Zbi­gniewa Ta­bo­ra świad­czy o wy­so­kiej po­zy­cji ZDW w Ka­to­wi­cach w śro­dowi­sku spe­cja­li­stów bran­ży dro­go­wej. Wy­ni­ka to z tego, że ZDW w Ka­to­wi­cach sto­su­je naj­no­wocze­śniej­sze me­to­dy za­rzą­dzania sie­cią dro­go­wą, wy­ma­ga od wy­ko­naw­ców re­mon­tów sto­sowa­nia naj­now­szych tech­no­logii i naj­wyż­szej ja­ko­ści.

Źródło informacji: ZDW w Katowicach, http://www.zdw.katowice.pl/