Wspólnie o drogach w Golubiu – Dobrzyniu

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

Granica na_DW_nr214

W Golubiu- Dobrzyniu odbyło się spotkanie administratorów sieci dróg- dyrektorów ZDW z  sąsiadujących ze sobą województw.

Jak koordynować remonty i prace utrzymaniowe na drogach, które przebiegają przez różne województwa?

O potrzebie i skuteczności wspólnych działań rozmawiamy z Dyrektorem Mirosławem Kielnikiem z ZDW w Bydgoszczy oraz Władysławem Adamiukiem, Za-cą Dyr. ds. Zarządzania Siecią ZDW w Olsztynie.

W jakich działaniach mają pomóc zarządcom dróg wojewódzkich takie spotkania, jak to zorganizowane w Golubiu- Dobrzyniu?

Mirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy:

Przede wszystkim - w ujednolicaniu standardów dróg, przebiegających przez różne województwa. Dotyczyłoby to zarówno planowania modernizacji dróg jak i robót związanych z bieżącym utrzymaniem letnim i zimowym. Po 1999 roku, kiedy utworzono wojewódzkie zarządy dróg, określano klasę poszczególnych dróg, nie biorąc pod uwagę sytuacji w sąsiednich regionach. Początkowo byłem przekonany, że różny stan dróg pomiędzy regionami wynika wyłącznie z zasad utrzymania. Zdarzają się jednak sytuacje, że ta różnica jest rzeczą wtórną - wynika z różnych klas tej samej drogi w sąsiadujących województwach. Odpowiednie standardy utrzymania przypisane są poszczególnym klasom dróg. W ten sposób łatwo zrozumieć dlaczego w jednym województwie zimą droga posypywana jest mieszanką solno-piaskową, a w drugim solanką. Jeśli część drogi posiada klasę Z- drogi zbiorczej na terenie jednego województwa, a w drugim klasę G – drogi głównej wówczas rodzi to problemy przy modernizacjach. Bez próby porozumienia się może dochodzić do sytuacji, że odnowione drogi przecięte granicami województw będą miały inne parametry techniczne - na przykład szerokość jezdni lub profil łuków.

Władysław Adamiuk, Za-cą Dyr. ds.  Zarządzania Siecią ZDW w Olsztynie:

Spotkania takie, jak to w Golubiu-Dobrzyniu sprzyjają nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy zarządami dróg, szczególnie na niższym szczeblu (Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Rejonów). Bezpośrednia wymiana informacji jest szczególnie istotna przy ustalaniu kilometrażu dróg, ich klas technicznych lub koordynacji prac utrzymaniowych (oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg).

Jakie sytuacje, które występują w pracy ZDW wymuszają koordynowanie prac?

Mirosław Kielnik,Dyrektor ZDW w Bydgoszczy:

Oprócz dobrze przemyślanej modernizacji dróg, zależy nam także na tym, by w czasie remontów nie dochodziło do sytuacji w których wyłączone są odcinki, uniemożliwiające sprawną komunikację. Mówiąc wprost chodzi nam o to, by jeden ciąg komunikacyjny  nie był remontowany w tym samym czasie w dwóch województwach. Oprócz remontów i prac utrzymaniowych wspólnych działań wymagają także sytuacje związane na przykład z wytyczaniem objazdów na drogach zablokowanych z powodu wypadków, a także innych zdarzeń takich jak utrata nośności części drogi. Ważnymi informacjami z sąsiednich zarządów dróg są dla nas także dane dotyczące natężeń ruchu.

Czy często prowadzone są takie wspólne, międzywojewódzkie akcje drogowe i którą z nich uważają Panowie za szczególnie istotną dla usprawnienia komunikacji lub podniesienia standardu sieci dróg?

Władysław Adamiuk, Za-ca Dyr. ds.  Zarządzania Siecią ZDW w Olsztynie:

Spotkania roboczego w Golubiu-Dobrzyniu nie nazywałbym „międzywojewódzką akcją drogową”. Sugeruje bowiem ono działanie bardzo formalne, ale o charakterze incydentalnym. Spotkanie to miało charakter informacyjno-techniczny i zapewnie nie było ostatnim. Inicjatywa ZDW w Bydgoszczy spotkania sąsiadujących Zarządów była pierwszym spotkaniem tego typu, w którym brali udział przedstawiciele ZDW w Olsztynie.

Mirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy:

Ważnym spotkaniem jest także Konwent Zarządów Dróg Wojewódzkich, który stanowi forum wymiany doświadczeń związanych przede wszystkim z nowymi technologiami oraz możliwościami finansowania inwestycji drogowych. W czasie spotkania w Golubiu-Dobrzyniu doszliśmy jednak wspólnie do wniosku, że tego typu spotkania pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wojewódzkimi zarządami dróg powinny odbywać się częściej.  Stąd pomysł na kolejne za pół roku. Te spotkania nie muszą być domeną dyrektorów. Mogą one przynosić wiele pozytywnych skutków, gdy biorą w nich udział także kierownicy rejonów lub osoby odpowiedzialne za inwestycje.

Jakie postulaty dotyczące przyszłych wspólnych przedsięwzięć zgłaszali obecni w Golubiu-Dobrzyniu zarządcy dróg wojewódzkich?

Mirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy:

Przede wszystkim - wypracowania jednolitych zasad przebudowy dróg wojewódzkich przeciętych granicami regionów. Za podstawę przyjęliśmy, że będziemy starać się równać standardy utrzymania w górę. To będzie rodzić pewne konsekwencje finansowe, ale jednocześnie  wpłynie na bezpieczeństwo ruchu i prawdopodobnie zostanie docenione przez kierowców. W czasie spotkania dyskutowaliśmy także o nowych rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Duże zainteresowanie wzbudził krótki wyjazd na rondo turbinowe w Rypinie i przebudowaną DW nr 560.

Władysław Adamiuk, Za-ca Dyr. ds.  Zarządzania Siecią ZDW w Olsztynie:

Efektem i postulatem wynikającym ze spotkania było przygotowanie wystąpienia do Konwentu Marszałków RP w sprawie uruchomienia rządowego programu naprawy dróg samorządowych zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji na drogach krajowych. Wszystkie Zarządy biorące udział w spotkaniu poniosły z tego tytułu straty w infrastrukturze drogowej.

Jaki jest - w Panów ocenie - najważniejszy efekt tego spotkania?

Władysław Adamiuk, Za-ca Dyr. ds.  Zarządzania Siecią ZDW w Olsztynie:

Spotkanie było okazją do porównania efektywności ekonomicznej niektórych działań np. zimowego utrzymania dróg, realizowanych w poszczególnych zarządach różnymi systemami.

Mirosław Kielnik, Dyrektor ZDW w Bydgoszczy:

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wymiana informacji pomiędzy sąsiednimi zarządami dróg ma bardzo duże znaczenie dla sprawnej modernizacji dróg a także ich bieżącego  utrzymania.

 Dziękuję bardzo za rozmowę.                                   

Przygotowała: Anna Rogalińska

Źródło zdjęć: ZDW w Bydgoszczy
Autor zdjęcia: Michał Sitarek