Beton na niemieckich drogach

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

W Kaczmarek A Rogalinskared. Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej podczas V Śląskiego Forum Drogownictwa (2017 rok)

O procedurze tworzenia reguł technicznych w Niemczech, znaczeniu dróg o nawierzchniach betonowych na sieci niemieckich dróg oraz o ważnych spotkaniach międzynarodowych ekspertów z tej dziedziny drogownictwa rozmawiamy z mgr inż. Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

 

Czy budowa dróg o nawierzchniach betonowych zajmuje w Niemczech ważne miejsce w strategii rozbudowy sieci dróg publicznych?

Zalety dróg betonowych: ich trwałość (nośność) i dobre cechy powierzchniowe wpływają na rosnące zainteresowanie tą technologią budowy nawierzchni.

Nawierzchnie betonowe budowane są w Niemczech przede wszystkim na autostradach, gdzie jest duży ruch pojazdów ciężkich. Około 25% procent autostrad realizowanych jest właśnie w tej technologii. Z powodu dobrej nośności oraz długiego okresu użytkowania (30 lat a nawet dużej) technologie nawierzchni betonowych będą w przyszłości stosowane zarówno przy remontowaniu już istniejących odcinków, jak i przy w budowie nowych autostrad. Nawierzchnie betonowe mają zresztą nie tylko autostrady. W tej technologii budowane są także drogi federalne, krajowe, ulice w miastach, ronda, lotniska. Są bardzo dobrym rozwiązaniem tam, gdzie jest duże obciążenie ruchem.

Nad jakimi technologiami, związanymi z budową i eksploatacją dróg o nawierzchniach betonowych prowadzone są obecnie w Niemczech prace badawcze?

Z powodu rosnącego ruchu pojazdów ciężkich prace badawcze obecnie skoncentrowane są na wydłużeniu okresu użytkowania dróg o nawierzchniach betonowych. Naszym celem jest bardzo dobra jakość dróg budowanych w tej technologii oraz bardzo dobry stan innych, obciążonych ruchem powierzchni betonowych. Chcemy jak najdłużej utrzymać je w stanie nadającym się do użytkowania oraz zadbać o poprawę ich kondycji w przyszłości. Obecnie dużą rolę odgrywają prace lub projekty badawcze związane z poprawą technologii wykonawczej. Ma ona bardzo duży wpływ na czas użytkowania nawierzchni betonowych. Zmiany w technologii wykonawczej nie mogą mieć negatywnego wpływu na drogi betonowe, które dotychczas cechowały: dobre parametry równości nawierzchni, dobra szorstkość i skuteczność w redukcji hałasu. Dlatego też takie technologie, jak szlifowanie/rowkowanie (Grinding/Grooving) zaczynają odgrywać w budownictwie drogowym coraz poważniejszą rolę. Coraz częściej też stosowane są technologie, które umożliwiają szybką wymianę całych płyt betonowych (pojedynczych - w przypadku uszkodzeń). Ważne jest przy tym to, że w miarę możliwości prace prowadzone są bezpiecznie - tak, by nie tworzyć przeszkód w ruchu drogowym. Przy takich pracach używa się do tej pory technologii związanej z zastosowaniem betonu szybkowiążącego.

Jak wyglądają w Niemczech procedury związane z tworzeniem specyfikacji technicznych do nowych technologii? Jakie są etapy tworzenia dokumentacji przez ekspertów?

Zbiory reguł technicznych w Niemczech powstają w Stowarzyszeniu Naukowo-Badawczym Drogownictwa i Transportu (FGSV). Do reguł technicznych należy przede wszystkim „Dokumentacja Kontraktowa dla Drogownictwa”, która składa się z dokumentów: „Dodatkowe Przepisy Techniczne” (“Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)”) „Techniczne Warunki Dostaw” (“Technische Lieferbedingungen (TL)”) i „Warunki Techniczne” (“Technische Prüfvorschriften (TP)”). Tworzenie nowych reguł, jak również modyfikacja już istniejących reguł czy specyfikacji odbywa się w FGSV w ramach współpracy miedzy przedstawicielami administracji państwowej, biur inżynierskich, wyższych szkół inżynierskich i firm budowlanych. Prace traktowane są jako działalność społeczna, czyli nie są opłacane.

Procedury w Niemczech zakładają, że powstanie nowych dokumentów lub aktualizację dokumentów zgodnie z bieżącym stanem techniki czy technologii wykonawczej poprzedza okres badawczy, polegający np. na testowaniu technologii budowy nawierzchni drogowych na odcinkach próbnych w czasie nie krótszym niż 5-6 lat. Nawierzchnia asfaltowa czy betonowa musi się zatem sprawdzić w czasie użytkowania właśnie przez 5 do 6 lat. Dopiero po upływie tego czasu wprowadza się wszelkie nowości jako uznane reguły techniczne - do wszystkich wspomnianych wyżej dokumentów lub tylko do jednego z nich.

Strona Niemiecka przedstawi na VI Śląskim Forum Drogownictwa w Katowicach, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia br. aktualny stan rozwoju technologii szlifowania/rowkowania (Grinding/Grooving). Mówić będziemy o znaczeniu technologii dla jakości, trwałości i bezpieczeństwa nawierzchni betonowych.

Jakie znaczenie ma Międzynarodowe Sympozjum „Concrete Roads" dla specjalistów od budowy dróg betonowych - nie tylko ekspertów z Niemiec, ale także z innych krajów - w tym z Polski?

Po raz pierwszy od 1986 roku odbędzie się w Berlinie 13 Międzynarodowe Sympozjum Dróg Betonowych na które przyjadą eksperci z całego świata. Od 19 do 22. czerwca br. odbywać się będzie ta ważna, międzynarodowa konferencja budowy dróg betonowych, której motto brzmi „beton łączy/wiąże“ („Concrete connect“). Technologie budowy nawierzchni betonowych rzeczywiście łączą drogowców z całego świata.

13. Międzynarodowe Sympozjum Dróg Betonowych (ISCR) jest najważniejszym światowym kongresem, gdzie poruszane będą zagadnienia planowania, budowy, remontu oraz logistycznych aspektów budowy nawierzchni betonowych. Zaplanowanych jest około 100 ciekawych wykładów na tematy związane z budową dróg betonowych. Poza tym w programie są tzw. wycieczki techniczne - w Berlinie i na obrzeżach stolicy Niemiec. Eksperci przedstawią aktualny stan wiedzy odnośnie prezentowanych, realizowanych projektów. Podczas sympozjum chcemy stworzyć międzynarodową platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu budowy dróg o nawierzchniach betonowych. Ważne w tym transferze będą nie tylko prezentacje czy wykłady. Równie cenne są rozmowy i konsultacje między uczestnikami sympozjum.

A więc - zapraszamy do Berlina, stolicy Niemiec.

Rozmawiała: Anna Rogalińska