Betonowanie mostu w Żywcu przebiegło sprawnie

włącz . Opublikowano w woj. śląskie

Dwa­dzie­ścia trzy go­dzi­ny trwa­ło be­to­nowa­nie mostu w Żywcu. Roz­poczę­ło się tuż po 19.00 w pią­tek, 3 bm., a za­koń­czyło w so­botę, 4 bm. około go­dzi­ny 18.00.
Ope­ra­cja prze­biegła bar­dzo spraw­nie. Sz­cze­gól­ne po­dzię­kowa­nia ZDW w Ka­to­wi­cach kie­ru­je do po­wia­towej po­li­cji w Żywcu. Funk­cjo­na­riusze spraw­nie kie­ro­wa­li ru­chem, by be­to­nowozy nie stały w kor­kach.
Kilka ty­go­dni trwać bę­dzie wią­za­nie be­to­nu. O ile po­goda po­zwoli, pro­wa­dzone będą prace przy wy­po­sa­żaniu mostu, a także ro­boty przy bu­do­wie pół­otwar­te­go tu­ne­lu i ul. Han­dlo­wej.
Nie­stety in­we­sty­cja nie za­koń­czy się zgod­nie z pla­nem, w li­sto­pa­dzie br., o czym wcze­śniej już in­for­mowa­liśmy.

Źródło: http://www.zdw.katowice.pl/