Informacja o Generalnym Pomiarze Ruchu w 2015r

włącz . Opublikowano w woj. małopolskie

W ramach ogólnopolskiego Generalnego Pomiaru Ruchu będzie prowadzony pomiar ruchu kołowego w 2015 roku na drogach wojewódzkich w Małopolsce - z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) i nie są administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Obowiązek dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego przez zarządców dróg wynika z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) 2015 będzie przeprowadzony wg „Wytycznych Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”, opracowanych w Departamencie Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przyjęta metoda wykonania pomiaru ruchu umożliwia porównanie z wynikami pomiarów z poprzednich lat, spełniając równocześnie zobowiązania w zakresie współpracy międzynarodowej.

Podstawowymi parametrami, obliczanymi na podstawie bezpośrednich pomiarów ruchu są:

  • średni dobowy ruch w roku (SDRR) – jest to liczba pojazdów samochodowych, przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu 1 roku,
  • rodzajowa struktura ruchu – określająca udział procentowy poszczególnych pojazdów samochodowych w ruchu ogółem.

Parametry te  będą w ciągu następnych lat wykorzystywane przez:

  • administrację drogową (zarządzanie, utrzymanie i planowanie rozwoju sieci drogowej oraz  analizy dotyczące ochrony środowiska),
  • jednostki projektowe i badawcze (prace studialne i projektowe z dziedziny drogownictwa),
  • instytucje i jednostki, dla których dane o ruchu drogowym stanowią cenne uzupełnienie w ich bieżącej działalności (Policja, jednostki samorządowe, biura planowania przestrzennego itp.).

Do pomiarów na sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce w 2015 roku zostały wyznaczone 173 punkty pomiarowe.

Na czas wykonywania pomiaru każde stanowisko pomiarowe będzie oznakowane znajdującą się bezpośrednio przy drodze tabliczką z napisem „Pomiar ruchu” wraz z numerem punktu pomiarowego.

Liczba obserwatorów prowadzących pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym na drogach wojewódzkich w Małopolsce waha się od 1 do 4 osób i jest uzależniona od:

  • rodzaju wykonywanego pomiaru,
  • typu punktu pomiarowego,
  • wielkości średniego dobowego ruchu SDRR w 2010 roku na danym odcinku drogi.

W zależności od rodzaju punktu pomiarowego, przeprowadzane będą w nich pomiary ruchu w pełnym wymiarze godzin (16 godzin – punkty typu P i M) lub w ograniczonym wymiarze godzin  (8 godzin -  punkty typu W).

Roczny cykl pomiarowy składa się z:

  • 5 pomiarów dziennych (dla punktów typu P, M, W),
  • 1 pomiaru nocnego (dla punktów pomiarowych typu   P  i M).

Terminy pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku:

Tabela pomiaru ruchu 2015

W tablicy (pomiary od nr 1 do nr 5) podane są dwie równoważne daty, w których można wykonywać pomiar ruchu. Oznacza to, że w części punktów pomiarowych bezpośredni pomiar ruchu może być wykonywany w pierwszym terminie, zaś w pozostałych punktach – tydzień później.

Wykonawcą  pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2015 roku będzie firma Via Vistula Franek i Sapoń Spółka Jawna.

Łączny koszt GPR 2015 na drogach wojewódzkich w Małopolsce wyniesie około 580 000 zł (brutto).

We wszystkich  6-ciu pomiarach ruchu weźmie udział łącznie 2690 osób.

Źródło: http://www.zdw.krakow.pl/