Uchwała XXI Zjazdu Drogowców Miejskich w Jeleniej Górze

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Uchwała XXI Zjazdu Drogowców Miejskich w Jeleniej Górze

12-15 września 2017

Uczestnicy Zjazdu doceniają wielki wysiłek Zarządców i Zarządów Dróg samorządowych, jak również rozmach prowadzonych przez nie programów inwestycyjnych i remontowych na sieci tych dróg.

Jednocześnie z ubolewaniem stwierdzają, że pomimo wielu pozytywnych zmian, w dalszym ciągu szereg postulatów, środowisko nie doczekało się jeszcze realizacji.

Wnioski:

  1. Ponownie wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych.
  2. Uczestniczy Zjazdu popierają proponowane przez Stowarzyszenie Klubu Inżynierii Ruchu zmiany w Ustawie prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych a dotyczące zasad parkowania na jezdniach i chodnikach oraz ich oznakowania.
  3. Uczestniczy Zjazdu wnoszą o wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie m.in.:

-        kierunków zmian warunków technicznych uwzględniających specyfikę dróg miejskich,

-  kształtowania układu komunikacyjnego w miastach w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów komunikacyjnych,

-        uwzględnienia specyfiki miast w dziedzinie transportu i przepisach z tym związanych.

  1. Wystąpić do Ministra Środowiska o stworzenie takich uwarunkowań prawnych, które uproszczałyby procedury wycinki drzew w pasach drogowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
  2. Uczestnicy Zjazdu zobowiązują i upoważniają Komisję Drogownictwa Miejskiego do poszerzenia składu Komisji do 20 czynnych zawodowo delegatów w okresie między zjazdami.

Podsumowanie:

W związku z powyższym:

  1. Zobowiązuje się Komisję Drogownictwa Miejskiego do zorganizowania kolejnego XXII Zjazdu Drogowców Miejskich z zachowaniem dotychczasowego dwuletniego cyklu spotkań.
  2. Uczestnicy Zjazdu powołują Komisję Drogownictwa Miejskiego w skład której wchodzą członkinie i członkowie współpracujący oraz upoważniają Komisję do działania w dotychczasowym zakresie.
  3. Integralną częścią niniejszej Uchwały jest załącznik z imiennym składem Komisji Drogownictwa Miejskiego.


Przewodniczący Komisji

Czesław Wandzel