"ROADS AND BRIDGES - Drogi i Mosty"

Opublikowano w Roads & Bridges

IBDIM-RoadsandBridges21 1. Kwartalnik „DROGI I MOSTY” został już przekształcony w pismo dwujęzyczne „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”. Każdy artykuł publikowany jest równolegle w języku polskim i angielskim, w układzie dwukolumnowym.

2. Nowa Rada Redakcyjna kwartalnika ma obecnie charakter międzynarodowy: 19 wybitnych naukowców z 11 krajów – światowej klasy ekspertów w dziedzinie drogownictwa – zgodziło się ją wesprzeć swoim autorytetem i kompetencjami.

3. W kwartalniku „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” drukowane są wyłącznie prace recenzowane przez opiniodawców, wybranych spośród autorytetów w swoich specjalnościach, wywodzących się z różnych środowisk naukowych. Wśród recenzentów są pracownicy naukowi Politechnik, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz pracownicy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

4. Tłumaczeniem tekstów i opracowaniem redakcyjnym zajmuje się zespół redakcyjny wzmocniony przez grono profesjonalnych tłumaczy. Nad poprawnością językową tekstów angielskich czuwa tzw. native speaker, zaś tekstów polskich - redaktor językowy.

5. Kwartalnik „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” (dawniej DROGI I MOSTY) nie ma charakteru komercyjnego; poprzez odmowę zamieszczania jakichkolwiek reklam czasopismo zapewnia forum do obiektywnych wypowiedzi o charakterze wyłącznie naukowym.

6. Zawartość kwartalnika jest aktualnie indeksowana w bazach bibliograficznych Scopus (Elsevier), BazTech oraz digitalizowana w bazie e-Publikacje Nauki Polskiej. 7. Kwartalnik został już zgłoszony w celu oceny parametrycznej i indeksacji na tzw. listę filadelfijską (wysłano wniosek aplikacyjny oraz numer bieżący czasopisma do Thomson Reuters Publication Processing Department).