Przebudowane odcinki DW nr 678 i 671 oddane do użytku

włącz . Opublikowano w woj. podlaskie

 W drugiej dekadzie października 2013 r. uroczyście oddano do użytku kolejne, dwa odcinki zmodernizowanych dróg wojewódzkich Podlasia.

            I tak miasto Białystok – stolica regionu zyskało nowoczesny, dwujezdniowy południowo-zachodni wylot w kierunku miejscowości: Łapy i Wysokie Mazowieckie. Projekt zrealizował samorząd wojewódzki wspólnie z samorządem miejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przebudowano i rozbudowano drogę wojewódzką nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin o długości 2,3 km, wykonując m.in.: blisko 45,2 tys. m2 nawierzchni bitumicznych, ok. 6,8 tys. m2 nawierzchni chodników z kostki i płyt betonowych, 4 obiekty inżynierskie (2 wiadukty, most i kładkę), 7 zatok autobusowych i 1 zatokę do ważenia pojazdów. Wybudowano nową kanalizację deszczową o długości ok. 6 km z separatorami i współpracującym z nią zbiornikiem chłonno-odparowującym. Całej przebudowanej trasie zapewniono nowe oświetlenie, a lokalnej, przydrożnej zabudowie ochronę przed hałasem (ekrany akustyczne). Realizacja przedsięwzięcia wymagała poważnej przebudowy kolidującej z nim infrastruktury technicznej, w tym sieci: gazowej (niskiego i średniego ciśnienia), ciepłowniczej, wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Koszt wykonania projektu zamknął się kwotą blisko 47,5 mln zł.

            Drugi zrealizowany projekt drogowy, dofinansowany z EFRR, to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powiązań transportowych z siecią dróg krajowych i i lepszej obsługi komunikacyjnej strefy przygranicznej na terenie powiatu sokólskiego (wschodnia część województwa podlaskiego). W ramach tego zadania inwestycyjnego poszerzono (do 7,0 m) i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin o długości ok. 9,3 km, wykonano: ponad 3 tys. m2 chodników z płyt betonowych, 10 zatok autobusowych, 1 zatokę do ważenia pojazdów, zjazdy indywidualne i publiczne, kanalizację deszczową w m. Romaszkówka oraz przebudowano 3 mosty, 7 przepustów pod koroną drogi i towarzyszącą infrastrukturę techniczną. Dodatkowo na potrzeby internetowej sieci szerokopasmowej wybudowano kanał technologiczny. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 25,7 mln zł. 

Źródło: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku