Czasowe wyłączenie z ruchu drogi przez zaporę w Tresnej (DW 948)

włącz . Opublikowano w woj. śląskie

W związ­ku z re­mon­tem u­rzą­dzeń za­po­ry wod­nej w Tre­snej za­mknię­ty jest prze­jazd ko­roną tamy drogą wo­je­wódz­ką nr 948. W związ­ku z tym do­jazd z Żywca do Czer­ni­cho­wa i Mię­dzy­bro­dzia Ży­wieckiego od­by­wa się DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze i Tre­sną. Po­dob­nie ja­dą­cy DW 946 z kie­run­ku Su­chej Be­skidz­kiej, chcąc do­je­chać do Czer­ni­cho­wa muszą je­chać przez Ży­wiec DW 946 i potem DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze.

Objazd DW 948 na od­cin­ku bie­gną­cym przez za­po­rę wpro­wa­dzono wczo­raj od 20.00 do 6.00 rano. Także dzi­siej­szego wie­czo­ra do ju­trzej­szego po­ran­ka prze­jazd bę­dzie za­mknię­ty.
Ko­lej­ne za­mknię­cia prze­jazdu pla­no­wane są także w go­dzi­nach wie­czor­nych i noc­nych od 19 do 21 maja, od 14 do 16 paź­dzier­nika i od 18 do 20 li­sto­pa­da br.

Źródło: http://www.zdw.katowice.pl/